Miljöpolicy

Inom Höganäs Verkstad är arbetet för att skydda en god inre och yttre miljö ständigt i fokus. Därför strävar vi alltid efter att

  • Ständigt förbättra arbetet inom miljöområdet, där bindande krav, förordningar och tillståndsvillkor är minimikrav
  • Förebygga föroreningar, minska mängden restavfall och minska energiförbrukningen i företagets verksamhet
  • Ställa relevanta miljökrav på leverantörer av varor och tjänster
  • Klargöra var och ens miljöansvar och att säkerställa kompetensen som krävs för detta

Höganäs 2022-03-02

Niclas Pedersen
VD


Kvalitetpolicy

Höganäs Verkstads AB skall bedriva ständigt förbättringsarbete och därigenom av kunder och leverantörer upplevas som en utvecklande och tillförlitlig partner.

Vi skall alltid uppfylla eller överträffa kundens krav och förväntningar beträffande funktion, kvalitet, service och leveranstid.

För att uppnå detta skall vi tillse att

  • vi uppfyller alla tillämpliga krav
  • vår utrustning har rätt teknisk nivå
  • våra processer är tydliga och stabila
  • våra medarbetare har god kompetens
  • Höganäs Verkstad uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Niclas Pedersen
VD


Arbetsmiljöpolicy

Personsäkerhet har högsta prioritet på Höganäs Verkstads AB.

Vi genomför kontinuerligt riskanalyser på våra maskiner och vår verksamhet för att identifiera och åtgärda eventuella orsaker till tillbud och olyckor. I samband med detta genomförs utbildningar samt uppföljning av utfall.

Alla tillbud och olyckor som inträffar skall rapporteras och utredas så att vi kan vidta åtgärder.

Inför arbetet skall varje anställd tänka igenom arbetsuppgifterna, identifiera eventuella faror och bedöma riskerna. Därefter skall man vidta de åtgärder som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Varje anställd har rätten och skyldigheten att stoppa ett arbete som riskerar säkerheten.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Niclas Pedersen
VD